Individuelt tilrettelagte anbringelsesforløb

Velkommen til MotusCura

MotusCura er et højt specialiseret socialpædagogisk tilbud, som skaber udviklingsmuligheder for børn- og unge, i særligt udsatte positioner, gennem individuelt tilrettelagte anbringelsesforløb efter servicelovens §43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3.

På afdeling Stadion Allé tilbyder vi soloanbringelsesforløb til børn- og unge, som af forskellige årsager har behov for at være anbragt alene.

Vi tilbyder desuden akut skærmning af kortere eller længere varighed.

Målgruppe:

  • Børn- og unge med diagnoser indenfor autismespektret.
  • Børn- og unge, der har været udsat for omsorgssvigt.
  • Unge, som er idømt en strafferetslig foranstaltning, herunder alternativ afsoning efter straffuldbyrdelseslovens §78.
  • Skærmning efter servicelovens §43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3; samt §4.

Vi er bevidste om, at vores målgruppe er i særlig risiko for at udvikle sekundære diagnoser fx tilknytningsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse samt generelle kognitive, emotionelle og sociale vanskeligheder, hvilket vi tager højde for i tilrettelæggelsen af vores behandlingsforløb. Vi tilbyder en høj pædagogisk kvalitet, høj personalenormering, og et tæt samarbejde med diverse eksterne aktører.

Vi glæder os til at samarbejde med jer!

Vi har døgnåbent og kort responstid

Afdelinger

Stadion Allé

Kommende afdeling

Pædagogik

Alle vores forløb er særligt tilrettelagte med afsæt i den enkelte opgave. Det betyder, at opgaveformuleringen altid finder sted i tæt samarbejde med den anbringende myndighed, så den eksisterende viden og erfaring kommer i spil, og danner grundlag for vores faglige kvalificering. På den nåde sikrer vi en genstandsadækvathed mellem formål, mål og metode. I det indledende arbejde vil vi desuden være undersøgende på, om barnet eller den unge, har forventninger til os, eller konkrete behov og ønsker til forløbet.

Reflekteret i den individuelle plan, udvælger vi de metoder, som vi fagligt- og erfaringsmæssigt finder mest relevante. Vi arbejder generelt ud fra en socialiserende, mentaliserende, og ressourcefokuseret pædagogisk tilgang, men trækker på et bredt repertoire af konkrete pædagogiske metoder, herunder metoder inspireret af ”autismepædagogik”. Vi tilbyder desuden forskellige kognitive, sansemotoriske og affektive forløb, afhængig af eventuelle individuelle ønsker og behov. Det kan f.eks. være målrettede forløb omkring misbrug af euforiserende stoffer, håndtering af vrede, voldsparathed og udadreagerende adfærd.

Herudover etablerer vi et tryghedsskabende miljø, med en høj grad af ro og forudsigelighed. Vi tilbyder en tæt voksenkontakt, hvor barnet eller den unge kontinuerligt guides, støttes, modtager omsorg, og får mulighed for at spejle egen adfærd i betydningsfulde andre. Da formålet med alle anbringelser er forankret i, at anbragte børn- og unge på sigt skal blive i stand til at indgå i samfundets fællesskaber generelt, afspejler fællesskabet i MotusCura, generaliserede samfundsmæssige anerkendte adfærdsnormer og værdier.

Medarbejdere

Vi er et professionelt team, som består af medarbejdere, der alle er håndplukkede på baggrund af deres uddannelsesmæssige kompetencer, og erfaring inden for det socialpædagogiske område. Alle vores medarbejdere har desuden flere års pædagogisk praksis erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge, samt diverse kurser og efteruddannelser b.la. i mentalisering, konflikthåndtering, anger replacement training, børn- og unge med dobbeltdiagnoser, risikoadfærd, rusmiddelproblematikker, projekt andre valg, psykisk førstehjælp, debriefing, kognitiv affektiv træning (KAT), KRAP og MI motivation.

Vi har herudover ansat en specialkonsulent, som kvalificerer vores pædagogiske forløb, yder faglig sparring og intern undervisning.

Værdigrundlag og visioner

MotusCura hviler på et humanistisk værdigrundlag og menneskesyn, med en ambition om at øge udviklingsmulighederne for børn- og unge i særligt sårbare positioner.
Dette realiseres gennem individuelt tilrettelagte forløb, hvor det enkelte barn- eller den unge er målet i sig selv, hvilket betyder, at vi specialtilrettelægger alle vores forløb ud fra den konkrete opgave. Dels fordi vi tør genforhandle- og gentænke vores professionelle perspektiver, og fordi vi ikke abonnerer på ”one size fits all” løsninger. Vi tør tage ansvaret, og skabe positiv udvikling hos den enkelte, gennem høj faglighed samt forsknings- og evidensbaserede metoder.

Døgntakst

Taksterne afhænger af opgavens omfang, og eventuelle tilkøb af ekstraydelser.

Kontakt

    Dokumentation og IT-sikkerhed

    Hos MotusCura sikrer vi korrekt håndtering af personfølsomme oplysninger, og overholder alle kravene i persondataforordningen (GDPR). Vi benytter f.eks. sikker mail, og dokumenterer alle vores forløb i SOFUS, som er et godkendt elektronisk redskab til dokumentation- og effektmåling af pædagogisk praksis.